Siirry sisältöön

Koulutukseen osallistumisen pelisäännöt

Valitse koulutuskalenterista tapahtuma, johon haluat ilmoittautua ja ilmoittaudu ohjeiden mukaisesti. Mikäli et ole kirjautunut MPK:n järjestelmään, kirjaudu ensin ohjeiden mukaan ja ilmoittaudu sen jälkeen tapahtumaan. Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi maanpuolustuspiiriin.

Kaikissa MPK:n koulutustapahtumissa noudatetaan alla olevia pelisääntöjä. Lue ne ennen kun ilmoittaudut.

Henkilötietojen käyttö on määritelty tietosuojaselosteessa.

1. Henkilötietojen käsittely

Kirjaudu järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Näin yhteystietosi, ilmoittautumis- ja osallistumistiedot sekä MPK:n kursseille osallistuminen tallentuvat MPK-kortillesi.

Mikäli haluat, että tietosi poistetaan henkilörekisteristä, voit pyytää unohdetuksi tulemista oman MPK-korttisi kautta. Tukea ja lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta tuki@mpk.fi.

Henkilötietojen käyttö on MPK:n tietosuojaselosteen mukaan rajattu käyttöoikeuksin siten, että yksityiskohtaiset rekisteritiedot ovat vain MPK:n palkatun henkilöstön käytettävissä. MPK:n määrittelemät vapaaehtoiset koulutuksen johtajat ja kouluttajat näkevät tapahtumakohtaisessa osallistujarekisterissä ainoastaan johtamaansa koulutustapahtumaan osallistuvien henkilöiden etu- ja sukunimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen sekä kyseiseen koulutustapahtumaan liittyvien alku- ja loppukartoituksien sekä palautekyselyiden vastaukset.

2. Vahvistus ilmoittautumisesta ja osallistujaksi hyväksyminen

Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta viestin sähköpostiisi. Kun sinut on hyväksytty osallistujaksi, saat uuden sähköpostin. MPK valitsee kursseille hyväksyttävät henkilöt olemassa olevien tietojen sekä käytettävien resurssien ja tilojen mukaisesti.

Henkilö on itse vastuussa yhteystietojensa oikeellisuudesta. Kurssivahvistukset ja muu kurssia koskeva posti lähetetään henkilötiedoissa olevaan sähköposti- tai postiosoitteeseen

3. Kurssimaksu

Useimmat MPK:n koulutustapahtumat ovat maksullisia. Maksullisten kurssien hinta ilmoitetaan koulutuskalenterissa kurssin Tutustu tarkemmin -sivulla.

Lasku lähetetään kurssille hyväksytyille osallistujille sähköpostitse kurssin jälkeen. Kurssimaksu tulee maksaa saateviestissä olevan ohjeistuksen mukaisesti eräpäivään mennessä. Maksamattomat, erääntyneet kurssilaskut estävät osallistumisen MPK:n toimintaan.

4. Kurssipaikan peruuttaminen

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 7 vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta. Tämän jälkeen peruminen tulee tehdä ilmoittamalla perumisesta sähköpostitse tai puhelimitse piiriin, joka koulutuksen järjestää. Kurssin hallinnosta vastaavan henkilön yhteystiedot ovat koulutuskalenterissa kurssin Tutustu tarkemmin -sivulla.

Kurssimaksua ei peritä, jos kurssille hyväksytty peruuttaa osallistumisensa kurssille viimeistään 7 vuorokautta ennen kurssin alkua. Kurssimaksua ei myöskään peritä, jos kurssille hyväksytty on sairauden, työesteen tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta kurssille ja ilmoittanut siitä koulutuksen järjestävään piiriin.

Kurssipaikan käyttämättä jättäminen ilman mitään ilmoitusta ennalta on aina peruste täyden kurssimaksun perimiselle. Maksuttomilla kursseilla perittävä maksu on 30 euroa.

5. Kurssiturvallisuus

Jokaisesta kurssista tehdään turvallisuussuunnitelma. Siihen kirjataan tapahtuman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tiedot, arvioidaan tapahtuman riskit sekä tehdään suunnitelma niiden hallitsemiseksi.

Suunnitelmassa käydään läpi muun muassa tapahtuman henkilöstön ensiapu-, alkusammutus- ja evakuointivalmiudet sekä onnettomuustilanteessa toimiminen. Osallistujan tulee noudattaa kurssinjohtajan ja kouluttajien antamia ohjeita kaluston käytöstä ja koulutuspaikalla toimimisesta.

6. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset pohjautuvat tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työturvallisuuslakiin. Näihin lakeihin perustuvat velvoitteet ja oikeudet koskevat kaikkia toimintaan osallistuvia. Toiminnassa noudatetaan ehdotonta syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän kieltoa. Lue lisää MPK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjeesta.

Jokaisen MPK:n kurssilaisen ja toimihenkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluu rikkomuksiin ja laiminlyönteihin puuttuminen viipymättä.

7. Vakuutus

MPK:n tapaturmavakuutus on voimassa koulutuspaikalla ilmoittautumisen jälkeen. Matkat tilaisuuksiin eivät sisälly vakuutukseen. Vakuutus ei korvaa omien tavaroiden (kännykkä, vaatteet, kellot yms.), auton, veneen yms. rikkoutumista tai katoamista pois lukien henkilövahingon yhteydessä syntyneet yksityistapaturmavakuutusehdoissa mainitut materiaalivahingot (silmälasit, kuulokojeet tms).

8. Koulutuskieli

Kurssien koulutuskieli on suomi, ellei kurssi-ilmoituksessa toisin mainita. Jos henkilö epäilee, että hänen suomen kielen taitonsa ei ole riittävän hyvä koulutuksesta suoriutumiseen, hänen on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin etukäteen kurssinjohtajalle.

9. Päihteet

Päihteiden käyttö koulutuksen aikana ja päihtyneenä koulutukseen osallistuminen on kielletty. Päihtynyt henkilö poistetaan koulutuksesta.

10. Toimintakyky

Kurssille osallistujan on ilmoitettava ennen tapahtuman alkamista kurssinjohtajalle kurssin läpivientiin vaikuttavista sairauksista tai muista fyysisistä ja henkisistä rajoitteista. Kurssinjohtaja voi rajoittaa osallistujan osallistumista joihinkin osioihin, jos hän katsoo sen vaarantavan henkilön itsensä tai muiden kurssilaisten turvallisuuden.

11. Ruoka-aineallergiat ja lääkeallergiat

Jos kurssin hintaan sisältyy ruokailu, osallistujan tulee ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Kurssin läpivientiin vaikuttavista lääkeallergioista ja lääkkeiden käytöstä on kerrottava kurssinjohtajalle ennen kurssia.

12. Ikärajat ja nuoret oppilaat

MPK:n koulutukset ovat avoimia kaikille. MPK:n koulutuksen ikäraja riippuu koulutuskorista. Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan kirjallinen suostumus, ennen kuin hänet voidaan hyväksyä tapahtumaan.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistuminen ei ole mahdollista alle 18-vuotiaalle.

Tutustumistoimintaan voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet.

Tiedotus- ja valistustapahtumiin sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen voivat pääsääntöisesti osallistua kaikki 15 vuotta täyttäneet. Poikkeukset tästä ikärajasta on mainittu tapahtuman perustiedoissa.

13. Palaute

Osallistujilta pyydetään palaute jokaisen kurssin jälkeen. Muu palaute annetaan piirin toimistoon.

14. Kuvaaminen koulutustapahtumissa

Koulutustapahtumien aikana MPK:n edustajat voivat kuvata koulutustoimintaa. Kuvia käytetään MPK:n omassa viestinnässä, kuten esitteissä ja koulutuksia koskevissa lehtikirjoituksissa. Mikäli joku ei halua itseään kuvattavan, hänen tulee ilmoittaa kuvaajalle asiasta. Jos kuvaaminen on rajoitettu jollakin alueella, siitä ilmoitetaan osallistujille tapahtuman alussa.

15. Rinnasteisten kertausharjoituspäivien kertyminen reserviläisille

Reserviläiset voivat saada MPK:n koulutukseen osallistumisesta rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen rinnasteisten kertausharjoitusvuorokausien myöntämispäätöksen tekee Puolustusvoimien aluetoimisto. Jos sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta saa rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, asiasta mainitaan kurssi-ilmoituksessa. Rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia koskevat tiedot siirretään Puolustusvoimien rekisteriin vähintään kaksi kertaa vuodessa.