Siirry sisältöön

Deltagandets spelregler

Välj från utbildningskalendern en utbildning du vill delta i och anmäl dig enligt instruktionerna. Om du inte har registrerat dig i MPK:s portal, logga först in enligt instruktionerna och anmäl dig efter det på kursen. Vid behov ta kontakt med utbildnings- och understödsenheten i ditt område.
På alla MPK:s kurser följs följande spelregler. Läs dem innan du anmäler dig.
Användning av personuppgifter är definierad i datasäkerhetsreferatet (PDF finska).

1. Hantering av personuppgifter

Logga in i portalen med ditt personliga användarnamn och lösenord. På det sättet sparas dina kontaktuppgifter och anmälnings- och deltagarinformation på ditt MPK-kort.

Om du vill att dina personuppgifter avlägsnas från personregistret, ta kontakt med närmaste MPK-kontor.
Användningen av personuppgifterna är enligt MPK:s datasäkerhetsreferat begränsad på det sättet, att de detaljerade registeruppgifterna är bara till den anställda MPK-personalens förfogande. De av MPK fastställda frivilliga kursledarna och utbildarna ser bara deltagarnas för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress samt till kursen tillhörande kartläggningar och svaren på kursresponsen på de kurser de leder.

2. Bekräftelse på anmälan och godkännande som deltagare

När du framgångsrikt anmält dig på en kurs får du ett meddelande på din e-post eller med ett e-brev, i fall du inte har e-postadress. När du har blivit antagen till kursen, får du en ny e-post eller e-brev. Varje person ansvarar själv för riktigheten av sina kontaktuppgifter. Kursbekräftelserna och annan post angående kursen skickas till den e-postadress eller postadress, som är angiven i personuppgifterna.

3. Kursavgiften

De flesta av MPK:s kurser har en kursavgift. Kursavgifterna syns i den elektroniska kurskalendern. Kursavgifterna skickas i samband med kursbekräftelsen som e-post eller e-brev, i fall e-postadress saknas. Kursavgiften avläggs enligt anvisningarna som följer med kursbekräftelsen senast på förfallodagen, innan kursen börjar.

4. Annulering av kursplatsen

Anmälningen kan annuleras ända till 7 dagar innan kursen börjar via MPK-kortet eller genom att meddela om annuleringen till utbildnings- och understödsenheten.

Deltagaravgiften faktureras inte om man inhiberar deltagandet tidigare än 7 dygn före utbildningen. Avgiften faktureras inte heller om man är förhindrad att delta på kursen på grund av sjukdom, arbetshinder eller annan liknande orsak och har meddelat om saken till det försvarsdistrikt som arrangerar kursen.

Det finns alltid grund för fakturering av kursavgiften i sin helhet ifall en oanvänd kursplats inte har annullerats på förhand. På avgiftsfria kurser är den fakturerbara avgiften 30 €.

5. Kurssäkerheten

Till varje kurs görs en säkerhetsplan. I planen dokumenteras personuppgifter på dem som ansvarar för kursens säkerhet, görs en riskuppskattning samt görs en plan för kontroll över riskerna.

I planen klargörs bl.a personalens beredskap till första hjälp, primärsläckning av eldsvådor och evakuering samt handling i olyckssituationer. Deltagaren bör följa kursledarens och utbildarnas anvisningar vid användning av kursmaterial och på kursplatsen. Kurssäkerheten behandlas närmare i MPK:s Kurssäkerhetshandbok.

6. Olycksfallsförsäkring

MPK:s olycksfallsförsäkring är i kraft på kursplatsen efter att deltagaren har anmält sig. Resorna till och från kursplatsen hör inte till försäkringen. Försäkringen ersätter inte söndrad eller försvunnen egendom (mobiltelefon, kläder, klockor o.dyl), bil, båt osv. borträknat sådana materialskador, som uppstått i samband med personskador uppräknade i försäkringsvillkoren för privatolyckor (glasögon, hörapparat el.dyl).

7. Utbildningsspråket

Kursernas utbildningsspråk är finska, om inte annat anges i kursinformationen. Om personen misstänker att hans eller hennes finska språkkunskaper är otillräckliga för att klara sig genom utbildningen, bör han/hon meddela om saken till kursledaren i god tid före kursen.

8. Berusningsmedel

Användning av berusningsmedel under utbildningen och deltagande i berusat tillstånd är förbjudet. En berusad person avlägsnas från utbildningen. Om kursprogrammet inkluderar en kursmiddag eller annan liknande tillställning, är förtäring av en måttlig mängd matdryck tillåtet enligt kursledarens bedömning.

9. Fysisk och psykisk kompetens

Deltagaren bör meddela åt kursledaren innan kursen börjar i fall han eller hon har någon sjukdom eller annan fysisk eller psykisk begränsning som påverkar genomförandet av kursen. Kursledaren kan begränsa deltagarens deltagande i någon del av kursen i fall han anser att det riskerar deltagarens eller andra deltagares säkerhet.

10. Matallergier och läkemedelsallergier

I fall kursavgiften innehåller måltider bör deltagaren meddela om eventuella matallergier i god tid innan kursen börjar.
Om deltagaren har en läkemedelsallergi eller medicinering som kan påverka genomförandet av kursen bör deltagaren meddela om saken till kursledaren innan kursen börjar.

11. Unga deltagare

I vissa utbildningar bör under 18-åriga deltagare ha förmyndarens skriftliga samtycke innan han eller hon kan bli godkänd till kursen. Om förmyndarens samtycke krävs nämns det i kursinformationen.

12. Kursrespons

Deltagarna ombedes att ge kursrespons efter varje kurs. Annan feedback ges till utbildnings- och understödsenhetens kontor eller till MPK:s elektroniska postlåda, som hittas på utbildnings- och understödsenhetens sida.

13. Fotografering under kursen

Under kursens gång kan MPK:s representanter fotografera utbildningsaktiviteten. Bilderna används i MPK:s egen kommunikation som t.ex i broschyrer eller reportage angående utbildningarna. Om någon inte vill vara med på bild bör han eller hon meddela fotografen om saken. Om fotografering är begränsat på något område meddelas därom i början av kursen.

14. Erhållande av repetitionsövningsdygn åt reservisterna

Reservisterna erhåller repetitionsövningsdygn från de kurser som försvarsmakten beställt. Försvarsmaktens regionalbyrå kan bevilja ersättande repetitionsövningsdygn åt kurser som främjar den militära förmågan. Om en kurs som främjar den militära förmågan beviljats ersättande repetitionsövningsdygn så nämns det i kursinformationen.  Repetitionsövningsdygnsinformationen förflyttas till försvarsmaktens register minst två gånger om året.