Siirry sisältöön

Varje finsk medborgare kan, inom ramen för Försvarsutbildningsföreningens utbildning, utöka sina färdigheter, uppehålla sin fältduglighet och utbilda sig till allt mer krävande uppgifter. Såväl i krigstida trupper placerade, vanliga medborgare, personer som är reserverade för sin arbetsgivares uppgifter som till den ersättande reserven hörande kan förverkliga sin försvarsvilja. Utbildning finns tillhanda för soldater och civila och för både män och kvinnor.

All MPK:s utbildning är sammanfattad i utbildningskalendern. I kalendern kan utbildning sökas fritt eller med tids- eller platsbundna begränsningar.

Klikka Dig till utbildningskalendern här!

Bild: Jouko Liikanen

Utbildning som främjar den militära förmågan – inverkar på krigstida placeringen

I MPK:s utbildning som främjar den militära förmågan har reservister möjligheten att komplettera sina krigstida färdigheter. Både i krigstida trupper placerade och andra reservister kan utveckla sitt kunnande. Genom aktivt deltagande i MPK:s verksamhet och där påvisade färdigheter kan man inverka på sin krigstida placering. Även en plats i reserven utgör en viktig del av den militära beredskapen.

MPK ordnar årligen c. 1200 kurser som främjar den militära förmågan. Landsförsvarsdistrikten runt om i landet ordnar bl.a. följande utbildning:

 • Reservistchefen och ledarskapsutbildning
 • Sissiutbildning (partigängarutbildning)
 • Vapenslagsutbildning
 • Militärbåtförarutbildning
 • Kybersäkerhet

Tyngdpunkten för MPK:s utbildning som främjar den militära förmågan ligger i lokaltrupperna. Frivilligheten utnyttjas även vid rekrytering till försvarsmaktens lokaltrupper. MPK ordnar årligen infodagar och grundkurser för landskapstrupper. Via dessa kan Du komma med i Din hembygds landskapstrupp.

Om Du vill komma med i MPK:s utbildning bör Du lokalisera närmaste distrikt och anmäla Dig till intressanta kurser. Tilläggsuppgifter etc. får Du vid behov av distriktens utbildningschefer.

Landsförsvarsdistrikten och utbildningsplatserna

Läs mera om lokala trupper (Försvarsmakten)

Bild: Henrik Nysten

Beredskaps- och säkerhetsutbildning – säkerhet för alla

MPK ordnar årligen c. 500 beredskap- och säkerhetskurser (VARTU). VARTU utbildningens syfte är att utvidga och utveckla medborgarens allmänna säkerhetskunnande. Kurserna är öppna för alla 15 år fyllda. Landsförsvarsdistrikten runt om i landet ordnar bl.a. följande utbildning:

 • Klara Dig utan el
 • Ledarskapsutbildning
 • Kurser i Första hjälp
 • Rör Dig och klara Dig i naturen,
 • SAR (Efterspaning)

Om Du vill komma med i MPK:s utbildning bör Du lokalisera närmaste distrikt och anmäla Dig till intressanta kurser. Tilläggsuppgifter etc. får Du vid behov av distriktens utbildningschefer.

Bild: Arto Kolehmainen

Utbildare eller annat deltagande – de frivilliga möjliggör verksamheten

MPK:s c. 2800 utbildare och övriga frivilliga ansvarar för verkställandet av utbildningen i praktiken. Genom att verka som frivillig utbildare kan Du på ett utmärkt sätt upprätthålla båda Dina egna och andra reservisters och övriga medborgares militära- och säkerhetsfärdigheter. Dessutom utvecklar utbildandet lednings- och organisationsfärdigheter, som är nyttiga även arbetslivet.

Förutom i utbildaruppgifter kan man delta i MPK:s verksamhet även i frivilliga logistik-, transport-, informations- och fotograferingsuppgifter. Diverse till övningarnas arrangemang och informationsverksamhet relaterade uppgifter finns till buds i alla distrikt.

MPK utbildar sina egna utbildare och andra frivilliga

En person som vill bli frivillig utbildare bör först söka sig till en kurs enligt eget intresse. Efter kursen kan man meddela kurschefen intresse för att fungera som hjälputbildare. Om ämnet och utbildarens uppgifter fortfarande verkar intressanta, lönar det sig att kontakta MPK:s utbildningsplats i hemtrakten. Genom att visa sina färdigheter i utbildandet kan man alltid söka sig till mera krävande uppgifter och fortsatt utbildning.

En frivilligaktör bör ingå en förbindelse med det distrikt han själv valt. Detta ger MPK grunder för att erbjuda personen utbildar- och annan utbildning. Förbindelsen ger MPK rätt att spara grund- och utbildningsuppgifter gällande den frivilliga i sitt register samt att, vid behov, dela dessa uppgifter med säkerhetsmyndigheter och beredskapsaktörer i anslutning till uppgifter i anslutning till undantagstillstånd och beredskapsuppgifter. Förbindelsen förutsätter inte deltagande i ett visst antal övningar eller övrig tidsbunden förbindelse utan om skötsel av uppgifterna koms alltid årligen överens med den frivilliga. Man kan förbinda sig till flera distrikt.

MPK: utbildarutbildning är arrangerad i tre nivåer

 1. Utbildarutbildning på gruppnivå ger den frivilliga färdigheterna och rätten att utbilda små grupper självständigt och ger grunderna för deltagande i fortsatt utbildning,
 2. Utbildarutbildning på plutonnivå utvidgar den frivilligas verksamhetsmöjligheter till utbildandet av en trupp i plutonstorlek (c. 30 personer) och till att fungera som kurschef,
 3. Specialkursen för övningsledare möjliggör att den frivilliga fungerar som ledare för en helhet bestående av flera kurser och utbildningsgrupper

Dessutom kan reservister, inom ramen för MPK:s utbildarutbildning, utvidga sitt kunnande utanför vapenslaget från beväringstiden och skaffa sig kompetens bl.a. att leda skjutningar på grundnivå.

Bild: Henrik Nysten

Placering i MPK:s organisation för undantagstillstånd

En reservist som inte har en krigstida placering i försvarsmakten kan, efter givna goda bevis på sitt kunnande, även söka sig till MPK:s organisation för undantagsförhållanden. Denna placering möjliggör befordran på samma sätt som en placering i försvarsmaktens trupper. I MPK:s organisation för undantagsförhållanden finns uppgifter för såväl militärutbildare som utbildare i säkerhets- och beredskapsrelaterade ämnen. Dessutom finns i organisationen stöduppgifter av olika slag såsom information, logistik, förplägning och transporter. Till dessa uppgifter söker vi efter erfarna och något äldre reservister. Uppgifter finns även för personer som inte fullgjort sin värnplikt och för kvinnor eller män som inte längre hör till reserven, förutsatt att färdigheterna är tillräckliga och att den fysiska och psykiska konditionen är god.

Om Du är intresserad av MPK:s organisation för undantagsförhållanden

 • Deltag aktivt i MPK:s verksamhet
 • Kontakta närmaste utbildningschef
 • Informera om vad Du kan och vad Du är intresserad av

Placering i MPK:s organisation för undantagförhållanden förutsätter, att du ingår en förbindelse med den ifågavarande distriktets verksamhet. Före det måste man utreda, att man inte är reserverad till någon annan organisations undantagsförhållandepost.

Nätverksutbildning

MPK använder PVMOODLE som stöd och verktyg i utbildningen. I PVMOODLE finns arbetsutrymmen för olika kurser. Dessa används för att hålla kontakt och dela material. Dessutom finns där olika nätverkskurser och -bibliotek. PVMOODLE är en av försvarsmakten upprätthållen service som nuförtiden även används som stöd för beväringsutbildningen.

För att kunna skapa Din användar-id för PVMOODLE bör Du först skapa ett användarkonto i suomi.fi tjänsten. Direktiv och en länk till tjänsten finns på inloggningssidan i PVMOODLE och nedan.

PVMOODLE

Bild: Suvi Suovaara

Tilläggsuppgifter

Om Du har frågor gällande MPK:s kurser eller är intresserad av uppgifter i MPK:s organisation för undantagsförhållanden, kan Du per e-mail ta kontakt med utbildningschefen i Din hemtrakt.

MPK:s distrikt

Tilläggsuppgifter om försvarsorganisationernas verksamhet

Det frivilliga försvarsarbete omfattar mycket annat än utbildning. Försvarsorganisationerna erbjuder mångsidig verksamhet, för reservister, med målsättning att  att upprätthålla sin fältduglighet, såsom motion, fältverksamhet, veteranarbete och seminarier för både män och kvinnor på alla håll i landet. Tilläggsuppgifter hittar Du på föreningarnas hemsidor:

Försvarsgillenas förbund r.f.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry

Kvinnornas Beredskapsförbund r.f.

Reservistförbundet r.f.

Soldathemsförbundet r.f.

Finlands Reservofficersförbund r.f.

 

Andra uppgifter inom helhetssäkerhetsbranschen kan Du hitta i våra partnerorganisationer

 

Frivilliga Räddningstjänsten (VAPEPA) r.f.

Finlands  Röda Kors FRK

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK)

Finlands Sjöräddningssällskap r.f.

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

Suomen Pelastuskoiraliitto ry