Siirry sisältöön

MPK:n kouluttaja- ja vapaaehtoistoimijakysely toteutetaan kahden vuoden välein. Muissa kuin kouluttajatehtävissä toimiville kohdennettu vapaaehtoistoimijakysely toteutettiin nyt toista kertaa. Grafiikka: Suvi Karjalainen

20.09.2019

MPK toteutti loppukesän aikana kouluttaja- ja vapaaehtoiskyselyn sitoutuneille vapaaehtoisilleen. Kyselystä ilmenee, että kouluttajat ja vapaaehtoistoimijat ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä MPK:lta sekä Puolustusvoimilta saamaansa tukeen ja johtamiseen. 

Kouluttajakysely on toteutettu kahden vuoden välein, ja se on tärkeä osa MPK:n koulutuksen laadun ja toimintamahdollisuuksien kehittämistä. Kouluttajakyselyn kautta vapaaehtoisilta saatavan palautteen perusteella pystytään tunnistamaan toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita.  

Vuonna 2019 toteutettiin lisäksi toista kertaa muille kuin kouluttajatehtävissä toimiville suunnattu vapaaehtoistoimijoiden kysely. Vapaaehtoiskyselyn kohderyhmänä ovat muun muassa huolto- ja viestintätehtävissä toimivat vapaaehtoiset. Noin 2 600 sitoutuneelle jaettuihin kyselyihin vastasi yhteensä vajaat 700 henkilöä. 

Toiminta koetaan hyödylliseksi, ja mukaan pääsemistä tulee helpottaa

Yli neljä viidesosaa vastaajista kokee, että MPK:n toiminta on kehittänyt heidän valmiuksiaan niin poikkeusolojen tehtäviä kuin normaaliolojen työ- ja muita tehtäviä varten. Selkeä enemmistö vastaajista pitää MPK:n toimintaa hyödyllisenä myös maanpuolustuskyvyn ja -tahdon sekä kokonaisturvallisuuden kannalta. 

Keskeisiksi kehityskohteiksi nousevat aiempien vuosien kyselyiden tavoin hyväveliverkostojen avaaminen ja uusien toimijoiden saaminen mukaan toimintaan, jo mukana olevien jaksamisesta huolehtiminen erityisesti uudistetun lainsäädännön tultua voimaan 1.1.2020 alkaen, sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen. 

— Uusien toimijoiden mukaan saaminen on tärkeää paitsi toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi, myös jo mukana olevien jaksamisen varmistamiseksi. Tähän pyritään muun muassa nousujohteisia tehtäväpolkuja kehittämällä sekä mestari-kisälli-tyyppiseen toimintaan kannustamalla, kuvailee koulutuspäällikkö Juha Niemi. 

Tyypillisimmin toimintaan osallistutaan 2—4 kertaa vuodessa

Reilut kaksi viidesosaa MPK:n sitoutuneista vapaaehtoisista on osallistunut kouluttaja- ja muihin tehtäviin 2—4 kertaa viimeisten 12 kuukauden aikana. Lisäksi vajaa viidesosa on osallistunut 5—6 kertaa. Vähintään 13 kertaa vuoden aikana osallistuneita vastaajia puolestaan on reilut kolmekymmentä. 

Kyselyn vastaajista selvä valtaosa identifioi itsensä MPK:n, sen koulutuspaikkojen tai piirien vapaaehtoistoimijoiksi. Näistä MPK kokonaisuutena on vuoden 2017 kyselyn tavoin edelleen suosituin vastausvaihtoehto. Vuoden 2017 kyselyyn verrattuna koulutuspaikan merkitys taustayhteisönä on kuitenkin kasvanut: noin kolmannes vastaajista ilmoittaa olevansa ensisijaisesti koulutuspaikan vapaaehtoistoimijoita.


Teksti: Ossi Hietala