Siirry sisältöön
Kuvitusgrafiikassa kaksi siluettihahmoa ja heidän ympärillään tietoja ympyröissä. Vapaaehtoisten kyselyihin vastasi 719 vapaaehtoista kouluttajaa (vastausprosentti 27,6) ja 338 vapaaehtoistoimijaa (vastausprosentti 26,0). Asteikolla yhdestä viiteen MPK:n henkilökunta on riittävästi yhteydessä vapaaehtoisiin kouluttajakyselyn vastausten keskiarvo 3,65 ja toimijakyselyn keskiarvo 3,58. Vapaaehtoistoiminnalle on riittävät perusteet 3,97 ja 4,01. Verkkokoulutus on tehokas ja tarpeellinen osa toimintaa 3,85. MPK kehittyy oikeaan suuntaan 4,02 ja 3,95. Asiointi Puolustusvoimien henkilökunnan kanssa on luontevaa 4,43 ja 4,38. Saan helposti yhteyden MPK:n henkilökuntaan tarvittaessa 4,39 ja 4,39.

Kouluttajakyselyyn ja toimijakyselyyn vastasi reilu neljännes kyselylinkin saaneista. Kuvassa on esitettynä kyselyiden vastausten keskiarvoja asteikolla 1--5. Tummennettu arvo on kouluttajakyselyn vastausten keskiarvo ja suluissa toimijakyselyn vastausten keskiarvo.

23.12.2021

MPK toteutti syksyllä kouluttaja- ja toimijakyselyn sitoutuneille vapaaehtoisilleen. Kyselyn tulosten perusteella vapaaehtoiset ovat edelleen tyytyväisiä MPK:n toimintaan ja toimintaedellytyksiinsä vapaaehtoisina, vaikka tyytyväisyys onkin hieman laskenut kaikilla osa-alueilla. Laskun keskeisiksi syiksi arvioidaan sitä, että lakiuudistuksen jalkauttaminen on vielä kesken ja koronavirus on aiheuttanut paljon toimintarajoitteita piireissä.

Erityisen tyytyväisiä vapaaehtoiset ovat kyselyn perusteella siihen, että MPK:n henkilökunnan tavoittaminen ja Puolustusvoimien henkilökunnan kanssa asioiminen on helppoa ja luontevaa. Lisäksi MPK:n kehittymisen suunta koetaan pääosin oikeaksi.

Vapaaehtoiset tarvitsevat tietoa lakiuudistuksesta ja tiivistä yhteydenpitoa

Kyselyyn vastanneet vapaaehtoiset kaipaavat edelleen täsmällisempää ja konkreettisempaa tietoa siitä, miten vuoden 2020 alusta voimassa ollut, uudistunut laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta vaikuttaa erilaisiin koulutuksiin ja toimintaan.

— Vapaaehtoiset kertovat muun muassa, etteivät tiedä, mitä heille tärkeissä koulutusmuodoissa on mahdollista, sallittua ja tarkoituksenmukaista tehdä. Myös toiminnan painopisteisiin kaivataan selkeyttä, kuvailee MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi.

Myös koronavirusepidemia ja siihen liittyneet rajoitukset ovat vaikuttaneet vapaaehtoisten tyytyväisyyteen kielteisesti. Koulutustoiminnan ja muiden tapaamisten vähentyminen on kyselytulosten perusteella heikentänyt viestintäyhteyttä henkilökunnan ja vapaaehtoisten välillä.

Lisäksi kyselyssä näkyy vapaaehtoisten tarve tiedolle ja opetus- ja koulutusmateriaalille. MPK:n tulee tulosten perusteella kiinnittää huomiota toimintaa koskevan tiedon saatavuuteen ja ymmärrettävyyteen, kehittää oppimateriaalin saatavuutta ja parantaa vapaaehtoisten tukemista ja ohjausta. Vapaaehtoisten esittämän tarpeen perusteella muun muassa MPK:n piirit tiivistävät yhteydenpitoa sitoutuneisiin vapaaehtoisiinsa.

— Kyselyn tulokset eivät sinänsä yllätä, ja onneksi olemmekin jo aloittaneet toimet sitoutuneiden vapaaehtoisten toiminnan tukemiseksi. Uuden toimintatavan jalkauttaminen vie 1–2 vuotta, ja korona on hidastanut tätä entisestään, Mustaniemi toteaa.

Kysely uudistuu vuodesta 2022 alkaen

Kouluttaja- ja toimijakysely on toteutettu kahden vuoden välein. Kysely on tärkeä osa MPK:n koulutuksen laadun ja toimintatapojen kehittämistä, sillä sen kautta vapaaehtoisilta saadaan runsaasti palautetta eri asioista ja näkökulmista. Palautteen perusteella on mahdollista tunnistaa toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

Kysely on tarkoitus uudistaa vuonna 2022 siten, että erilliset kyselyt yhdistetään ja kysely toteutetaan joka vuosi. Tavoitteena on myös, että vastaaminen kyselyyn on aiempaa helpompaa.

— Olemme aina kiitollisia vapaaehtoisilta saamastamme palautteesta. Toivomme, että tulevina vuosina yhä useampi sitoutunut vastaa kyselyyn, jotta saamme vankan pohjan toimintamme kehittämiselle, Mustaniemi kannustaa.

Vuoden 2021 kyselyihin vastasi yhteensä 718 kouluttajaa ja 336 muissa tehtävissä toimivaa vapaaehtoista. Linkki kyselyihin jaettiin sitoumuksen tehneille kouluttajille ja toimijoille. Heistä kouluttajakyselyyn vastasi 27,6 % ja toimijakyselyyn 26,0 %. Kyselyt olivat avoinna Surveypal-alustalla 23.8.—19.9.2021.


Teksti ja grafiikka: Ossi Hietala