MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

13.12.2017Arvoisa juhlapuhujamme, herra kenraali ja amiraali, hyvät naiset ja miehet!

Kesäkuussa eduskunnan hyväksymä puolustusselonteko antaa tunnustuksen vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen työlle ja paaluttaa MPK:n aseman: MPK:ta kehitetään puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä. Lisäksi luvataan varmistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset.

Asiat ovat syksyn aikana edenneet MPK:n osalta nopeasti. Syyskuussa valmistui kolmen vaihtoehdon selvitys tulevaisuudestamme. Niin puolustusvoimat kuin itsekin olimme sitä mieltä, että paras etenemistapa olisi kehittää toimintaa nykymalin mukaan. Aivan erinomaisena pohjana on puolustusvoimien ja keskeisten järjestöjen laatima reservin koulutuksen kehittämissuunnitelma.

Jatkona tuolle työlle ministeriö asetti lokakuussa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella selvitys vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseksi. Työn tavoitteena on laatia selvitys vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen organisoinnista osaksi puolustusvoimia ja MPK:n roolin kehittämisestä sotilaallisia valmiuksia sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa.

Pääsimme viime viikolla antamaan lausuntomme työhön, jonka raportti luovutetaan ministerille jouluviikoilla. Tulee huomioida, että lausuntoja pyydettiin tehtyyn perusolettamuksen, siis sotilaallisen koulutuksen siirtoon puolustusvoimille, eikä niinkään siihen, siirrettäisiinkö koulutus vai ei.

Näemme mahdolliseksi MPK:n roolin kehittämisen ja kasvattamisen Puolustusvoimien strategisena kumppanina erityisesti vapaaehtoisten rekrytoinnissa sekä paikallisjoukkojen sotilaallista valmiutta palvelevan koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Edellytys tälle on, että selvityksessä esitetyt lisäresurssit toteutuvat.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen maksuttomuus tukee MPK:n roolin kehittämistä. Valmiuspäälliköiden lisääminen MPK:n organisaatioon mahdollistaa rekrytoinnin ja koulutuksen kautta valmiuden kehittymisen, paikallistuntemuksen lisääntymisen sekä vapaaehtoisuuden ja reserviläisten osaamisen nykyistä paremman hyödyntämisen paikallisjoukoissa.

Sotilaallisen koulutuksen siirtyminen Puolustusvoimien vastuulle voisi olla toimintaa selkeyttävää tietyillä reunaehdoilla. MPK:n tehtäväksi uudessa toimintamallissa tulisi määrittää sotilaallisen koulutuksen tukeminen. Lisäksi tulee varmistaa, että selvityksessä esitetyt lisäresurssit Puolustusvoimille toteutuvat. Haasteena näemme sen, ettei Puolustusvoimien resurssointi toteudu esitetyllä tavalla. Tällöin on vaara, etteivät Puolustusvoimille siirrettäväksi suunnitellut tehtävät toteudu edes nykyisellä tasolla.

Muutoksen kautta saatava tuki naisten ja nuorten koulutukselle on merkittävä parannus, koska ilman lisäresursseja MPK:n nykyiset kehittämistoimenpiteet eivät etene halutulla tavalla.

Kaksi asiaa tulisi vielä tarkentaa: Lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta tulee laajentaen kirjata julkiset hallintotehtävämme. Samoin on korjattava lakiin aikanaan jäänyt epäselvyys siitä, mitä sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella tarkoitetaan.

Paljon on siis tapahtumassa. Vetoan vakavasti siihen, että päättäjämme eivät hukkaisi MPK:ssa 25 vuoden aikana tehtyä arvokasta työtä. Tämä kaikki työ perustuu vapaaehtoisten haluun tehdä työtä Isänmaan turvallisuuden eteen.

Syksyllä toteutetussa henkilökunnan työilmapiirikyselyn perusteella voimme olla tyytyväisiä, että muutosten vuosi ei ole aiheuttanut suurempaa notkahdusta henkilökunnan yleisissä tunnoissa. Parantamisen varaa on esimerkiksi sisäisessä tiedonkulussa ja oman työn kuormittavuudessa. Oli ilahduttavaa huomata, että muun muassa esimiestyö ja työyhteisö saivat kiitosta ja yhteistyön strategisen kumppanimme Puolustusvoimien kanssa koetaan olevan sujuvaa ja joustavaa. Ja tuohon kun lisää sen, että pelkomme koulutuslukujen sakkaamisesta on osoittautunut aiheettomaksi, voimme olla päättymässä olevaan vuoteen sangen tyytyväisiä.

Toteutimme myös kyselyn sitoutuneille vapaaehtoistoimijoille. 80 %:lla vastaajista tärkein syy tulla mukaan MPK:n toimintaan on maanpuolustustahto. Heitä motivoi mielekäs tekeminen sekä toiminnan arvomaailma. Näitä motiiveja tarkastellessa voi tyytyväisenä todeta, että vapaaehtoinen maanpuolustus lepää tukevasti hyvällä arvopohjalla. Jopa yhdeksän vastaajaa kymmenestä kokee, että kouluttajana toimiminen on lisännyt heidän valmiuksiaan poikkeusolojen tehtävää ajatellen. 80 %:n mielestä MPK:n toiminta edistää Suomen kokonaisturvallisuutta ja kriisinsietokykyä. Tässä kiteytyy koko toimintamme ydin.

Olen saanut tässä tilaisuudessa ja jo aiemmin lukuisia onnitteluita 6.12.2017-ylennykseni johdosta. Kiitos erikseen ja yhdessä. Näen harvinaisen ylentämiseni tunnustuksena MPK:lle ja sen roolille puolustusvoimien strategisena kumppanina.

Suomi on maailman turvallisin maa, ja Suomen 100-vuotisjuhlateeman mukaisesti – yhdessä – me pidämme huolta siitä, että Suomi myös pysyy asemassaan.

Samalla kun jo onnittelen tässä tilaisuudessa palkittavia henkilöitä, toivotan Teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuosijuhlaan!